คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10 Apr 2023

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยแพทย์จีนปภัสรา เจียรวัฒน์ชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและการตลาดจีน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และผู้เรียนในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรไทย-จีน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร โดยในช่วงแรกชมประวัติความเป็นมาของคลินิกฯ จากนั้นคณะฯ ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์การ เรียนรู้สมุนไพรจีนครบวงจร ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวและให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตที่ดีของสมุนไพรจีนแต่ละชนิดที่มีคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้เป็นตัวยาพร้อมใช้ ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการเบื้องต้นจนถึงวิธีเฉพาะถือเป็นศาสตร์เอกลักษณ์ของการแพทย์แผนจีน

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จากนั้นเข้าชมอาคารแปรรูปสมุนไพรจีน สถานที่จัดสาธิตการแปรรูปสมุนไพรจีนเบื้องต้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้ ชมโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้สำหรับตากสมุนไพรจีนที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิอย่างถูกต้องและเหมาะสม การดูงานและเยี่ยมชมนี้เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงานมีความเข้าใจในศาสตร์การแพทย์แผนจีน ได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้และเห็นตัวอย่างจริง สามารถพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้สมุนไพรจีน นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสู่การประกอบการธุรกิจสมุนไพรไทย-จีนแบบครบวงจร เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรไทย-จีน ต่อไป

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ