ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี เริ่มซื้อขาย 31 มี.ค. นี้

30 Mar 2023

บมจ. เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมสำหรับโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิต พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 31 มี.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,144 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "DEXON"

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี เริ่มซื้อขาย 31 มี.ค. นี้

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "DEXON" ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

DEXON เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า กลุ่มพลังงานหมุนเวียน และที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้เทคนิคในการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) แบ่งเป็น การตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Conventional Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Non-Destructive Testing) มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% อีก 4 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี พีทีอี ลิมิเต็ด ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมกับกลุ่มลูกค้าในประเทศสิงคโปร์และประเทศข้างเคียง 2) บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ 3) บริษัท เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด ให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้าง และ 4) บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ยุโรป บีวี ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมกับกลุ่มลูกค้าในทวีปยุโรป และอเมริกา ปี 2565 DEXON มีรายได้จากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยเท่ากับ 63 : 37 และมีโครงสร้างรายได้จากการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง : การตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน : และบริการอื่น เท่ากับ 78 : 18 : 4

DEXON มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 238.25 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 353.32 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 123.18 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน 113.18 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 3 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 7 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24, 27 มีนาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 554.32 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,144.25 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) หากพิจารณาผลกำไรสุทธิในปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 105.15 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.22 บาท จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 20.45 เท่าโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นางมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (DEXON) เปิดเผยว่า บริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 26 ปี มีผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรที่ชำนาญในสาขาต่าง ๆ กว่า 70 ท่าน วิศวกรของบริษัทได้รับใบรับรอง ตามมาตรฐานข้อรับรอง American Society of Non-Destructive Testing (ASNT) และ American Petroleum Institute (API) สามารถให้บริการในทุกภูมิภาคทั่วโลก มีฐานลูกค้ากว่า 2,000 ราย กระจายอยู่กว่า 40 ประเทศ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา รวมถึงลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

DEXON มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ นางสาวกอบแก้ว เคราแก้ว ถือหุ้น 36.33% บริษัท ดาคอน อินดัสเตรียล อินสเป็คชั่น (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด ถือหุ้น 25.02% และนางมัลลิกา แก่กล้า ถือหุ้น 7.42% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.dexon-technology.com และ www.set.or.th