มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

30 Mar 2023

 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานประกอบการ นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีจากคณะ/วิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เข้าพบผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณเวทิสา กาญจนแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสรรหาบุคลากร คุณสุวรรณา ปัญญาวงศ์อุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสรรหาบุคลากร และคุณอมรรัตน์ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์บริการการศึกษา ให้การต้อนรับ และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการในด้านการพัฒนานิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมกับร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (CWIE) อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการของบุคลากรทั้งสององค์กร รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือ สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการเดินทาง เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ไทยนิชชิน เซฟุง จำกัด โดยมี คุณฮิโรโตชิ ฟูจิโตะ General Manager ให้การต้อนรับและหารือทางวิชาการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้บริหารสถานประกอบการรวมทั้งผู้จัดการฝ่ายบุคคล ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)