วว.เยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำสหภาพยุโรป

23 May 2023

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าเยี่ยมคารวะ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำสหภาพยุโรป โอกาสนี้ผู้ว่าการ วว. ได้กล่าวถึงบทบาทของ วว. ในการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Start-Up ในประเทศไทย

วว.เยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำสหภาพยุโรป