วว.ร่วมหารือผู้บริหาร Cosmetic Valley ...สนับสนุนผู้ประกอบการ นำนวัตกรรมเครื่องสำอางไทยแข่งขันในตลาดโลก

22 May 2023

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ระดับสูงสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประชุมหารือ ร่วมกับผู้บริหาร สมาคม Cosmetic valley ประเทศฝรั่งเศส โดยผู้ว่าการ วว. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลถึงความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสารสกัด หรือสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โอกาสนี้ ดร.ธัญชนก เมืองมั่น นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.ร่วมหารือ

วว.ร่วมหารือผู้บริหาร Cosmetic Valley ...สนับสนุนผู้ประกอบการ นำนวัตกรรมเครื่องสำอางไทยแข่งขันในตลาดโลก

อนึ่ง Cosmetic Valley มีพันธกิจในการพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องสำอางและน้ำหอมโดยเป็นผู้ประสานงานกับบริษัท หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานฝึกหัดอาชีพที่เป็นพันธมิตร โดยเน้นการสร้างนวัตกรรม และร่วมกันพัฒนาตลาดต่างชาติเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและน้ำหอมฝรั่งเศสเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกการรวมกลุ่มสร้างให้เกิดการประสานงานและการพบปะกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของธุรกิจ โดย Cosmetic Valley เป็นผู้ประสานและติดตามโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดค้นโครงการ การประสานงานการวิจัย การจัดประชุมวิชาการ การทำเอกสารแจ้งการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิจัยส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในกลุ่มในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ ตลอดจน จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพอีกด้วย