คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 หัวข้อ "หัตถการการรักษาโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิม"

26 May 2023

คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน "โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 ในหัวข้อ หัตถการการรักษาโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิม" ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนางานวิจัย คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนให้แก่บุคลากรแพทย์จีนและสหวิชาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์แผนจีน สำหรับโครงการอบรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์แยกพื้นฐานการเกิดโรค กลไกการเกิดโรค และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ครบถ้วน และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 หัวข้อ "หัตถการการรักษาโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิม"

ภายในงานมีแพทย์จีนผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อ การตรวจวินิจฉัย และหัตถการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิม นวดกระตุ้นเส้นลมปราณเพื่อรักษาและป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ โดย Prof. Chenhongtu, Department of Psychiatry, Harvard Medical School; Prof. Liu Yong Po, Department of Orthopedics, Beijing Sijiqing Hospital และ Prof. lizhongmin จากคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก และสามารถนำแนวทางการรักษาไปใช้ได้จริง

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 หัวข้อ "หัตถการการรักษาโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิม"