NPS สนับสนุนโครงหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เสริมสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพชุมชน

30 May 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS สนับสนุนโครงหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) บ้านปรือวาย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาหินซ้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพชุมชน ได้แก่ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 5 มิติ

NPS สนับสนุนโครงหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เสริมสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพชุมชน

ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสันติภาพและสถาบัน และด้านหุ้นส่วนและการพัฒนา /การสอนทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย การมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว สีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 เพื่อให้หมู่บ้านนำไปปลูกและขยายพันธุ์/การปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร / สาธิตการฝึกอาชีพ ทำน้ำยาล้างจาน เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนและการฝึกทำพวงกุญแจจิ๋ว พรมเช็ดเท้า เป็นโครงการที่ทุกภาคส่วนร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง