ทีซีเอ็มซีรับโล่ประกาศเกียรติคุณภาคเอกชนผู้สนับสนุนป่าชุมชน

30 May 2023

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติและ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ผู้สนับสนุนป่าชุมชน ให้แก่นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทีซีเอ็มซีรับโล่ประกาศเกียรติคุณภาคเอกชนผู้สนับสนุนป่าชุมชน

โดยกิจกรรมสนับสนุนป่าชุมชนนี้ ทางบริษัททีซีเอ็มซี ได้ร่วมสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน จำนวนรวมทั้งสิ้น 15 ไร่ เป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมจำนวน 660,000 บาท ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการนำทีมผู้บริหาร และพนักงาน ทีซีเอ็มซี ไปร่วมปลูกป่าชุมชนที่บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน และแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป ตามนโยบายของบริษัทที่ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านคาร์บอนเครดิตอีกด้วย โดยบริษัทจะปลูกต้นไม้ทั้งหมด 3,000 ต้น และสามารถวัดค่าเฉลี่ยในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ทั้งหมด เท่ากับ 27,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ทั้งนี้ การรับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ผู้สนับสนุนป่าชุมชน ทีซีเอ็มซี เป็นหนึ่งในอีก 9 องค์กรที่ได้รับรางวัลภายในภาคีเครือข่ายภาคเอกชนผู้สนับสนุนป่าชุมชน โดยจัดขึ้นที่ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท

ทีซีเอ็มซีรับโล่ประกาศเกียรติคุณภาคเอกชนผู้สนับสนุนป่าชุมชน