สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 11/2566

30 May 2023

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พัฒนาฝีมือช่างไฟชุมชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มทักษะช่างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในชุมชน

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 11/2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นายนที จันทรเจิด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้กับแรงงานนอกระบบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ฝึกระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดแม่บงใต้วังน้ำเย็น ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 11/2566