ป.ป.ช.หนุนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Digital Disruption สร้างเสริมการรู้เท่าทันต่อการนำเทคโนโลยีไปใช้เชิงทุจริต

29 May 2023

สำนักงาน ป.ป.ช. หนุนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Digital Disruption การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยี เน้นสร้างเสริมการรู้เท่าทันต่อการนำเทคโนโลยีไปใช้เชิงทุจริต มุ่งหวังลดทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างทั่วถึง

ป.ป.ช.หนุนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Digital Disruption สร้างเสริมการรู้เท่าทันต่อการนำเทคโนโลยีไปใช้เชิงทุจริต

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ระบุว่า จากปรากฎการณ์ Digital Disruption หรือ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรุนแรงและรวดเร็วนั้น ทำให้เกิดผลกระทบมากมายผ่านการใช้เทคโนโลยี เกิดการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้ตลอดเวลา อีกทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่นับวันยิ่งพัฒนาได้เฉลียวฉลาดมากขึ้น รวมถึงการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า IOT (Internet of Things) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการทำงานภาคราชการและภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ว ด้วยสถานการณ์เหล่านี้ อาจกลายเป็นช่องโหว่ทางเทคโนโลยีที่นำไปสู่การกระทำทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐได้

ทั้งนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างรู้เท่าทัน จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทันสมัยเท่าทันโลกเทคโนโลยีมากขึ้น โดยการต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) จะเป็นการเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความสำคัญของ Digital Disruption ปฐมบทแห่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องและ Digital asset นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ต่อเนื่องถึงโอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption ซึ่งจะได้รู้ถึงโอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านทุจริต โอกาสทางลบของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต รวมทั้งกรณีศึกษาที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น และยังได้เรียนรู้ถึงโอกาสลดทุจริตในยุค Digital Disruption

นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้มีบทเรียนเกี่ยวกับ General Governance ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อีกหนึ่งหัวข้อการเรียนรู้ที่สำคัญ คือเรื่อง นวัตกรรมต่อต้านทุจริตในยุค Digital Disruption ซึ่งจะได้เห็นถึงนวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และ STRONG Model ที่จะช่วยให้เกิดการปลูกฝังแนวคิดการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ๆ ซึ่งจะมาเป็นพลังในขับเคลื่อน เพื่อลดทุจริตคอร์รัปชันได้

สำหรับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Digital Disruption ได้สอดแทรกในการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กลุ่มทหาร ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกลุ่มโค้ช เพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีดิจิทัล และเท่าทันต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในสถานการณ์ Digital Disruption รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ยังมุ่งหวังให้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมลดทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในไทยเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลลัพธ์การลดทุจริตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

"ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้"