วว./สวทช. จัด Workshop เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่ประเทศที่สาม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน

16 May 2023

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and achieving ASEAN's Sustainable Development Goals ภายใต้การดำเนินโครงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม The Third Country Training Programme (TCTP) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี

วว./สวทช. จัด Workshop เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่ประเทศที่สาม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน

ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น โดย วว. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency , JICA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิจัยแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีระยะเวลาการอบรม 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566

อนึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS) มีประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 16% ภายใน 10 ปี และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตมากกว่า 5% ต่อปีในช่วงปี 2557 - 2568 การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ AMS เป็นส่วนหนึ่งของระบบพลังงานโลกที่มีพลวัตมากที่สุด โดยมีความต้องการเพิ่มขึ้น 60% ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันคิดเป็น 5% ของความต้องการทั่วโลกทั้งหมด และจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.5% ภายในปี 2568 โดยการจัดหาพลังงานใน AMS ส่วนใหญ่ เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งในภูมิภาคนี้มีทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลในท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่นำเข้าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบด้านความมั่นคงทางพลังงานที่สำคัญ และความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากฟอสซิล จะเพิ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจะเพิ่มขึ้น 61% และจะมีปริมาณมากกว่า 2.2 Gt ต่อปีในปี 2568 โดยปัจจุบัน AMS พยายามปรับสมดุลของพลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานหมุนเวียน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หลายประเทศได้เปิดตัวนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานในระดับชาติและระดับภูมิภาค แม้ AMS จะมีทรัพยากรแต่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากขาดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในบางประเทศ ดังนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : [email protected] Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK :@tistr2506

วว./สวทช. จัด Workshop เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่ประเทศที่สาม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน