ดีป้า ลุยประตูสู่อีสาน จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล เร่งปั้นตลาดต้นแบบภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)

16 May 2023

จังหวัดนครราชสีมา - ดีป้า จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) เร่งสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัล ยกระดับองค์ความรู้ เติมเต็มทักษะพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพธุรกิจ เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันรูปแบบใหม่ในอนาคต

ดีป้า ลุยประตูสู่อีสาน จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล เร่งปั้นตลาดต้นแบบภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)

ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ เป็นโครงการที่ ดีป้า ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอยเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมกันระหว่างดิจิทัลสตาร์ทอัพ/ผู้ให้บริการดิจิทัลกับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จัดขึ้นนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการฯ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริหารจัดการตลาด เร่งสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น 1 ใน 25 จังหวัดพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ

"ปัจจุบันผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของตนเอง ขยายโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) มีเป้าหมายในการเร่งพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย และสร้างตลาดต้นแบบที่มีการนำเครื่องมือดิจิทัลมาบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวสามารถยกระดับ พัฒนาทักษะความรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย เลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของตนเอง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันในรูปแบบใหม่ได้แข็งแกร่งต่อไป" ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมามีความร่วมมือที่ดีกับ ดีป้า ในการร่วมกันเดินหน้าแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมผลักดัน Korat Smart City โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งความร่วมมือในโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ในวันนี้จะเป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะพัฒนาธุรกิจสู่โอกาสทางการค้าและการให้บริการแบบใหม่ตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

"จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งในส่วนของการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการขนส่งขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยและภาคอีสาน มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของจังหวัด อีกทั้งช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป" สถิติจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

สำหรับ กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นต่อเนื่อง 2 วันคือ วันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม โดยวันแรกเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ "ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล" พร้อมการสัมมนาในหัวข้อ "การปรับตัวของ SMEs สู่ยุคดิจิทัลปี 2566" และ "การเพิ่มโอกาสในการยกระดับธุรกิจ" รวมทั้งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ในหัวข้อ "เครื่องมือติดปีกดิจิทัล จัดการธุรกิจง่ายด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ" ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น 4 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ส่วนวันที่สองเป็นกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมการเสวนาในหัวข้อ "เปลี่ยนตลาดสดแบบเก่า เข้ายุคดิจิทัล" และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย กับดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลในพื้นที่ ณ ตลาดเซฟวัน

กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2566 โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.transformmarket.com และ LINE OA: @transformmarket

ดีป้า ลุยประตูสู่อีสาน จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล เร่งปั้นตลาดต้นแบบภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)