บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ส่งมอบ "เสวียนรักษ์โลก" ให้กับวัดในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15 May 2023

นายภิญโญ ดอกแก้ว ผู้จัดการฝ่ายจ่ายปุ๋ย พร้อมตัวแทน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ส่งมอบ "เสวียนรักษ์โลก" ให้แก่วัดมาบพระจันทร์ ตำบลหนองปลิง และวัดละมุด ตำบลปากจั่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เก็บเศษใบไม้ เศษหญ้าและวัชพืช โดยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยพืชสดและนำธาตุอาหารกลับไปสู่ต้นไม้ ทั้งนี้ยังสามารถช่วยลดขยะอินทรีย์ ลดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ ลดโลกร้อน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับวัดในชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ส่งมอบ "เสวียนรักษ์โลก" ให้กับวัดในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา