วว.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำน้ำหอม ณ ประเทศฝรั่งเศส ...ต่อยอดการสกัด/สร้างมูลค่าพืชสมุนไพรไทย

19 May 2023

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.พร้อมด้วย นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์น้ำหอม Perfume Museum (Musee du parfum Fragonard) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

วว.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำน้ำหอม ณ ประเทศฝรั่งเศส ...ต่อยอดการสกัด/สร้างมูลค่าพืชสมุนไพรไทย

โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้การต้อนรับ และนำชมกระบวนการทำน้ำหอม การคัดสรรวัตถุดิบ อุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำหอม การกลั่นวัตถุดิบเพื่อทำหัวน้ำหอม ห้องทดสอบการรับรู้ทางจมูก หลักการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้น้ำหอมราคาสูงขึ้น ตลอดจนดอกไม้ ต้นไม้ ที่สร้างกลิ่นหอมนำเข้าจากประเทศต่างๆ สำหรับการเยือนพิพิธภัณฑ์น้ำหอมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเทคนิคการทำสารสกัดเพื่อสร้างมูลค่าให้พืชสมุนไพร ตลอดจนพืชประจำถิ่น ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้และพัฒนาความเชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ วว. ได้ในอนาคต