"แม็คยีนส์" สนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนการสอน ฝึกทักษะและองค์ความรู้แก่นิสิต มศว ในโครงการแสดงผลงานการออกแบบสินค้าแฟชั่นฯ ปี 2566

17 May 2023

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ "แม็คยีนส์" โดย นางสาวปิยณัฏฐ์ สิงหกันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และนายจิรชยุตม์ วิโรจน์ชีวัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมชมผลงานการออกแบบจากผ้ายีนส์เหลือใช้ของนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการแสดงผลงานการออกแบบสินค้าแฟชั่น หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแม็คยีนส์ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อบรมทักษะและองค์ความรู้แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมชมผลงานของนิสิต เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"แม็คยีนส์" สนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนการสอน ฝึกทักษะและองค์ความรู้แก่นิสิต มศว ในโครงการแสดงผลงานการออกแบบสินค้าแฟชั่นฯ ปี 2566