SPC เดินหน้าโครงการดูแลสิ่งแวดล้อม-ลดโลกร้อน เดินหน้าโครงการ "สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า" ปีที่ 3

08 May 2023

SPC รวมพลังเครือข่ายพันธมิตรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน จับมือเดินหน้าโครงการ "สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า" ภายใต้โครงการ Care the Whale เข้าสู่ปีที่ 3 เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงาน ปรับแนวทางการสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคให้ชุมชนสำหรับการนำมาใช้ใน แคมเปญ "เก็บ แยก แลก เร๊ววว"

SPC เดินหน้าโครงการดูแลสิ่งแวดล้อม-ลดโลกร้อน เดินหน้าโครงการ "สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า" ปีที่ 3

นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เปิดเผยว่า SPC รวมพลังความร่วมมือของภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาคชุมชน ได้แก่ วัดจากแดง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP) และ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เดินหน้าโครงการ "สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยยังคงมุ่งสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ณ บริเวณคุ้งบางกะเจ้า

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในปี 2566 นี้ จะมีความแตกต่างไปจากปีที่ผ่าน ๆ มา โดย SPC มีการปรับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสใช้ของที่มีคุณภาพของเครือสหพัฒน์ ในส่วนความร่วมมือกับโรงเรียนในชุมชนทั้ง 11 แห่ง หลังจากที่ให้ความรู้เรื่องขยะและการคัดแยกขยะกับนักเรียนไปในปีที่ผ่านมาแล้วนั้น ในปีนี้จะเน้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติ โดยให้โรงเรียนดำเนินการคัดแยกขยะและนำมาส่งที่วัดจากแดง เพื่อนำขยะไปแปรรูปเป็นวัสดุในการสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎกที่วัดจากแดง หรือนำวัสดุขยะมาทำให้เกิดประโยชน์ โรงเรียนที่นำวัสดุขยะมาแลกกับสถานีขยะล่องหน ทาง SPC ได้สนับสนุนสินค้าบริโภคที่นำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับมื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน รวมถึงสินค้าอุปโภคที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน

"ในปีที่ 3 นี้ SPC ยังคงเป็นแกนนำในการสร้างการตระหนักรู้ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้ความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะ ผ่านแคมเปญ "เก็บ แยก แลก เร๊ววว" ที่รณรงค์ให้คนในชุมชนนำขยะมาแลกสิ่งของอุปโภคบริโภค ปรับมุมมองแนวคิดการบริหารจัดการขยะผ่านไปทางกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนทั้ง 11 แห่งรอบคุ้งบางกะเจ้า ให้รู้และเข้าใจว่า ขยะแต่ละประเภทสามารถรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ ด้วยการปลูกฝังเยาวชนและชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง เพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งการกำจัดขยะให้ถูกวิธี และการนำขยะเหลือทิ้งมา DIY เพื่อให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของสหพัฒน์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติของสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy" นางชัยลดา กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงาน "สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า" ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการแยกขยะไปแล้ว 24,494 กิโลกรัม ช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ได้ 38,519.75 KgCo2e หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 4,279 ต้น

SPC เดินหน้าโครงการดูแลสิ่งแวดล้อม-ลดโลกร้อน เดินหน้าโครงการ "สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า" ปีที่ 3