วว. / KRIBB เกาหลีใต้ ร่วมหารือขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

12 May 2023

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ได้แก่ ดร.ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ และ ดร.สุสกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ร่วมหารือการขยายกรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ (Biomaterial) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Bioindustry support) ร่วมกับ Dr. Jang Seoung Kim , the president of Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology Research (KRIBB) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ มีพันธกิจในการส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ และเป็นทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาภายในประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเกาหลีใต้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองแดจอน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

วว. / KRIBB เกาหลีใต้ ร่วมหารือขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทั้งนี้การหารือดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจของ วว. ที่มุ่งเชื่อมสัมพันธ์กับพันธมิตรนานาชาติ ผ่านกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การประกอบธุรกิจ การดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

อนึ่ง วว. โดย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Research Centre, BRC.) มีภารกิจเป็นหน่วยงาน รวบรวม เก็บรักษา ทรัพยากรชีภาพ จุลินทรีย์ พืชและสัตว์ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสารชีวภาพและชีวภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioindustry) และด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9058 โทรสาร 0 2577 9058 E-mail : [email protected] หรือที่ "วว. JUMP" https://tistrservices.tistr.or.th/

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : [email protected] Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK : @tistr2506

วว. / KRIBB เกาหลีใต้ ร่วมหารือขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี