พงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2565

12 May 2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 แก่นายพงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท .สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

พงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2565

รางวัลพระราชทานดังกล่าว ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สร้างคุณูปการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งนายพงศธร ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท .สผ. ตั้งแต่ปี 2561- 2564 ได้มีวิสัยทัศน์และกำหนดนโยบายการใช้ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ถือเป็นรางวัลสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและวางรากฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ทั้งที่เป็นฐานความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ