รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

11 May 2023

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Master of Laws (Trade Practices Law) จาก The University of Sydney ออสเตรเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบัญชีและการบริหารธุรกิจ จาก Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท M.A. (Economics) จาก Western Michigan University สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.