บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

11 May 2023

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอวยชัย ตันทโอภาส, นายวิกรม คุ้มไพโรจน์, นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช, นายชัย จรุงธนาภิบาล, นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร, ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ และ นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2. คุณชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  3. คุณวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  4. คุณอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  5. คุณประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  6. คุณพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  7. คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  8. คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)