วว. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Design Thinking For Researcher" มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นรูปธรรม

10 May 2023

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม "หลักสูตร Design Thinking For Researcher"

วว. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Design Thinking For Researcher" มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งจัดโดย สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) Value Proposition & Business Model Canvas ทรัพย์สินทางปัญญา และ พ.ร.บ. TRIUP Act เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้าน Core Business Enablers ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management : KM & IM) อีกทั้ง ให้รัฐวิสาหกิจมีความตระหนัก มีความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่ดีอย่างถูกต้อง มีกลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาสร้างคุณค่าให้องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร ADMIN วว. เทคโนธานี

วว. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Design Thinking For Researcher" มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นรูปธรรม