แอสเซท ไฟว์ (A5) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 ผถห.ไฟเขียวออก A5-W2 และ A5-W3 ให้ผถห.เดิม เสริมแกร่งรับขยายแผนธุรกิจในอนาคต

02 May 2023

รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายศุภโชค ปัญจทรัพย์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

แอสเซท ไฟว์ (A5) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 ผถห.ไฟเขียวออก A5-W2 และ A5-W3 ให้ผถห.เดิม เสริมแกร่งรับขยายแผนธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 604,692,307.50 บาท เป็น 725,630,768.50 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 241,876,922 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (A5-W2) และ ครั้งที่ 3 (A5-W3)

โดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน A5-W2 และ A5-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมจำนวนไม่เกิน 241,876,922 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ