ดีป้า บุกเมืองระยอง จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล เร่งเครื่องโครงการ "Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่"

02 May 2023

ดีป้า จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ณ จังหวัดระยอง เร่งสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัล ยกระดับองค์ความรู้ เติมเต็มทักษะพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพธุรกิจ พร้อมพัฒนาสู่การแข่งขันรูปแบบใหม่ในระยะยาว

ดีป้า บุกเมืองระยอง จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล เร่งเครื่องโครงการ "Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่"

ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า ได้จัดทำโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้ธุรกิจเติบโตและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกันระหว่าง SMEs ด้านดิจิทัลและ SMEs ในธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ซึ่งการจัดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการบริหารจัดการตลาด ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัลในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 1 ใน 25 จังหวัดพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ

"ปัจจุบันทุกธุรกิจต้องพร้อมก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และสร้างตลาดต้นแบบที่มีการนำเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปบริหารจัดการ ให้สามารถเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งดีป้า มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการตลาด จะได้ใช้โอกาสนี้ในการยกระดับ พัฒนาทักษะความรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่หลากหลาย สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของตนเองให้สามารถแข่งขันในรูปแบบใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น" ดร.ปรีสาร กล่าว

สำหรับ กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดระยอง เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 2 วัน โดยวันแรก เป็นการบรรยายพิเศษและเสวนา ในหัวข้อ "การปรับตัวของ SMEs สู่ยุคดิจิทัลปี 2566" และ "การเพิ่มโอกาสในการยกระดับธุรกิจ" รวมทั้งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ในหัวข้อ "เครื่องมือติดปีกดิจิทัล จัดการธุรกิจง่ายด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ" และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สร้างเครือข่ายธุรกิจ ติดปีกดิจิทัล" ณ ชั้น 3 ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง ส่วนวันที่สอง เป็นกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมการเสวนาในหัวข้อ "เปลี่ยนตลาดสดแบบเก่า เข้ายุคดิจิทัล" และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย กับดิจิทัลโพรไวเดอร์ ดิจิทัลสตาร์ทอัป และผู้ประกอบการแอปพลิเคชันในพื้นที่ ณ ตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ (ตลาด 100 เสา) อ.เมืองระยอง

ด้าน นางสงกรานต์ วงษา สถิติจังหวัดระยอง กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา จังหวัดระยอง ได้มีความร่วมมือที่ดีกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการร่วมกันขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เกิดขึ้นในจังหวัด พร้อมร่วมกันสร้างต้นแบบระดับท้องถิ่นในมิติเทศบาลเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดระยอง พ.ศ. 2566-2570 เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ ทั้งในมิติกำลังคน เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งการร่วมมือใน "โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)" ครั้งนี้  จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะพัฒนาธุรกิจสู่โอกาสทางการค้า การขาย และการให้บริการแบบใหม่ ตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปในยุคนิวนอร์มอล

"ขอขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เล็งเห็นความสำคัญและได้เลือกจังหวัดระยองให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล "โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)" พร้อมเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของจังหวัดระยอง และสามารถทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดระยองเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตอย่างมั่งคั่งยั่งยืน" สถิติจังหวัดระยอง กล่าว

สำหรับกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงราย เชียงใหม่ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสงขลา ตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2566 โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดได้ที่ www.transformmarket.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @transformmarket

ดีป้า บุกเมืองระยอง จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล เร่งเครื่องโครงการ "Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่"