วว. / มทร.ธัญบุรี / University of Geneva หารือความร่วมมือวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

02 May 2023

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ ร่วมประชุมหารือกับ Dr. Martin K. Patel, full professor (professeur ordinaire), the Chair for Energy Efficiency, the University of Geneva ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์และการจำลองการประเมินเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ตลอดจนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วว. / มทร.ธัญบุรี / University of Geneva หารือความร่วมมือวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้นำเสนอบทบาทด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลของ วว. อาทิ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserves) แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการอนุรักษ์พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนานาชาติ การดำเนินงานโครงการ Municipal Solid Waste Management according to BCG Principles towards Sustainable Development Goals ภายใต้การสนับสนุนจาก APEC และบทบาทในการเป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์

สำหรับการหารือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยของประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิส ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การประหยัดพลังงานและการปล่อย CO2 เพื่อบรรลุนโยบาย NetZero ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ผลจากการหารือในครั้งนี้จะนำมาสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 หน่วยงานในอนาคตต่อไป

วว. / มทร.ธัญบุรี / University of Geneva หารือความร่วมมือวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน