ผู้บริหาร SPU บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ "เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล" ให้กับผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน

17 Feb 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่3 จากซ้าย) บริการวิชาการสู่สังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกลุ่มงาน กรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร SPU บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ "เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล" ให้กับผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน

ผู้บริหาร SPU บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ "เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล" ให้กับผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน