สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและ สกมช. ร่วมเซ็นต์ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

17 Feb 2023

ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ : ในงาน "นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 (Thailand National Cyber Week 2023)" พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) และพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่ามลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและ สกมช. ร่วมเซ็นต์ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

พร้อมด้วย พลตรี พีรพงศ์ โพธิ์เหมือน รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ที่ 1 จากซ้าย) และ พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือบูรณาการองค์ความรู้และบุคลากรด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านไซเบอร์ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือด้านการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร การวิจัยแลพัฒนา รวมถึงสร้างความคุ้มกันและความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศต่อไป