อยผ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

16 Feb 2023

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (อยผ.) พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายเกิดศักดิ์ ยะโสธร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสั่งการเร่งรัดให้ดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และกำชับให้ระมัดระวังไม่ให้การก่อสร้างกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

อยผ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (อยผ.) กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในวงกว้าง สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ซึ่งพิจารณาจากความสำคัญของชุมชน ความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ความรุนแรง ความถี่และพื้นที่เสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม สำหรับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2554 สถานการณ์น้ำท่วมได้สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอย่างมาก กรมฯ ได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนกมลาไสย ชุมชนยางตลาด และชุมชนฆ้องชัยพัฒนา เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ระบบระบายน้ำท่อกลม ขนาด 1.20 เมตร ความยาว 4,563 เมตร ระบบระบายน้ำท่อกลม ขนาด 1.50 เมตร ความยาว 1,825 เมตร ระบบระบายน้ำท่อเหลี่ยมขนาด 1.50?1.50 เมตร ความยาว 2,270 เมตร และอาคารชลศาสตร์ จำนวน 2 แห่ง โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 2.66 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงได้กำชับอย่างเคร่งครัดว่าให้ดำเนินโครงการฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้การก่อสร้างกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน อีกทั้งได้เร่งรัดโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วยลดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และเกิดการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง

อยผ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน