คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการให้ความรู้การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

24 Feb 2023

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการให้ความรู้การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการให้ความรู้การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ให้บริการความรู้ "การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 78 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณครูปรางค์ทิพย์ คันทะมาลา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

กิจกรรมให้ความรู้การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะต่อสังคม และการเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม นอกจากนี้ยังได้ให้นิสิตออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน และสอนโดยการออกไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ และทำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ความเข้าใจ และได้ฝึกปฏิบัติการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อก่อเกิดประโยชน์อันสูงสุดในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการให้ความรู้การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา