มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการปรับปรุงหอผู้ป่วย มูลนิธิรามาธิบดี

24 Feb 2023

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวเพทาย เพชรรัตน์ และนายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วย ภายใต้โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยใน อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 7 โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการปรับปรุงหอผู้ป่วย มูลนิธิรามาธิบดี