NPS สนับสนุนกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกร

10 Feb 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)- NPS สนับสนุนกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกรบ้านบางพะเนียง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เกษตรกรและวิทยากรในการอบรม เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้พัฒนาต่อยอดการขายผลิตภัณท์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

NPS สนับสนุนกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกร