เปิดใจ รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.ธนบุรี ชี้ช่อง เทรนด์คณะ สาขา ฮิต ปี 2023

15 Feb 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติ สำนักข่าวการศึกษาไทย เปิดใจเกี่ยวกับเทรนด์ฮิตปี 2023 ที่จะช่วยนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเลือกเรียนคณะ สาขา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเริ่มจากการสำรวจความถนัดหรือความชื่นชอบของผู้เรียน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีคณะสาขาให้เลือกเรียนมากมาย ทั้งที่กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

เปิดใจ รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.ธนบุรี ชี้ช่อง เทรนด์คณะ สาขา ฮิต ปี 2023

คณะครุศาสตร์ ถือเป็นเรือธงของเรา เพราะเทรนด์การรับราชการครูมาแรงมากในช่วงนี้ ดังนั้น จึงเปิดหลักสูตรรองรับเอาไว้มากมาย อาทิ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสังคมศึกษา ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://edu.dru.ac.th/courses-list.php สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก ทำให้บางสาขาวิชามีจำนวนนักศึกษาเต็มจำนวนที่เปิดรับค่อนข้างไว โดยเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษาน้องใหม่ที่มาแรง ซึ่งเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปี 2564 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโควตานักกีฬาให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ และยังมีกีฬาชนิดอื่น ๆ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นให้ทางคณะกรรมการพิจารณาตามลำดับ โดยทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากคุรุสภา ส่วนสาขาวิชาพลศึกษาอยู่ในกระบวนการดำเนินการ

คณะวิทยาการจัดการ มีสาขาทางด้านบริหารธุรกิจให้เลือกเรียนมากมายเกือบ 10 หลักสูตร อาทิ การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ การจัดการงานบริการสถานพยาบาล นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน และการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://manage.dru.ac.th/  สำหรับด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ ภายใต้ชื่อ ธนบุรี ลอดจ์ สมุทรปราการ ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เว็บไซต์ https://sp.dru.ac.th/lodge/

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายสาขา อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การจัดการชุมชน ออกแบบทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://human.dru.ac.th/

และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตร 3 หลักสูตร และสาขาวิชา 9 สาขาวิชา อาทิ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และอุตสาหกรรมอาหาร ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://sci.dru.ac.th/sci.dru/ สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบรางหลักสูตรน้องใหม่จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ดังนั้นการเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และควบคู่กับการปฏิบัติงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษารอน้องๆ ที่สนใจ และรายงานตัวเป็นนักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษาเรียนดี 3.00 และทุนอื่นๆ อีกมากมาย

 

เปิดใจ รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.ธนบุรี ชี้ช่อง เทรนด์คณะ สาขา ฮิต ปี 2023