"ไลอ้อน" ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ "สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา" บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

02 Feb 2023

มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการริเริ่มโครงการต่าง ๆ ทีมไลอ้อน ได้ร่วมจัดกิจกรรม ณ อาคาร 50 ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยที่ดี การล้างมือที่ถูกวิธี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 285 คน ในงานกิจกรรมสัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา ตามหลักสูตร Fun Find Focus ของโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน โดยทีมวิทยากรได้ให้ความรู้การล้างมือที่ถูกวิธี ป้องกันโรคติดต่อ เพื่อสร้างความตระหนักให้น้อง ๆ เห็นความสำคัญ และเกิดความสนุกสนานผ่านกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับแจกผลิตภัณฑ์ คิเรอิ คิเรอิ และ โคโดโม เมื่อเร็วๆนี้ .

"ไลอ้อน" ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ "สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา" บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

"ไลอ้อน" ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ "สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา" บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด