รมว.สุชาติ เปิดอบรมความปลอดภัยในการทำงาน สร้างองค์ความรู้แก่ จป.และแรงงานทุกระดับกว่า 600 คน

30 Jan 2023

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 เพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและประชาชนทั่วไปกว่า 600 คน ณ โรงแรมโนโวเทล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รมว.สุชาติ เปิดอบรมความปลอดภัยในการทำงาน สร้างองค์ความรู้แก่ จป.และแรงงานทุกระดับกว่า 600 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "หลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554" ว่า กระทรวงแรงงานได้มีการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ภายใต้แคมเปญ "ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ" เพื่อมอบความสุขแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยกิจกรรมในวันนี้ คือ "Safety Service ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน อบรมความปลอดภัยฟรี 10,000 คน" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้แคมเปญดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานมีการพัฒนาองค์ความรู้ ตามมาตรฐานกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องและเป็นระบบ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานลงได้

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า "หลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554" จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี) ร่วมกับ โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ชมรมเครือข่ายในการทำงานพระนคร และบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซิลติ้ง จำกัด ผู้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 100 คน ออนไซต์ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 500 คน ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้น จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานต่อไป

รมว.สุชาติ เปิดอบรมความปลอดภัยในการทำงาน สร้างองค์ความรู้แก่ จป.และแรงงานทุกระดับกว่า 600 คน