สพร. 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดจันทบุรี

30 Jan 2023

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับสถานประกอบกิจการผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และหน่วยงานการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

สพร. 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดจันทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากขึ้น โดยสิทธิประ โยชน์ที่ได้รับจาก พ.ร.บ. พ.ศ. 2545 คือ (1)มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (2)มีสิทธินำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเพื่อเป็นครูฝึกเข้ามาในราชอาณาจักร (3)ได้รับคำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ (4)ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ (เฉพาะกรณีฝึกเตรียมเข้าทำงาน) (5)มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (6)มีสิทธิได้รับการหักค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นจำนวน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (7)มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน (8)สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป

ในการนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมผึ้งหลวง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมาทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

สพร. 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดจันทบุรี