เอเชี่ยน เคมิคัล เข้าร่วมประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี 2566

21 Mar 2023
เอเชี่ยน เคมิคัล เข้าร่วมประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี 2566

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์สารเคมีบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ริกคลอไรด์ ) และกลุ่มเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO9001 14001 45001 FAMI QS HACCP GMP และมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี 2566 ซึ่ง

ซึ่งยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ

1.ยกระดับความสามารถบุคลากรด้านปศุสัตว์สู่ความเป็นมืออาชีพ 2.เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่ให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการแข่งขันอย่างยั่งยืน 3.เสริมสร้างการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างมูลและมูลค่าใหม่ให้สินค้าและบริการด้านปศุสัตว์4.สร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 5.บูรณาการองค์กรความรู้และความร่วมมือด้านปศุสัตว์ในระดับสากล 6.ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นเลิศทุกมิติสู่ความทันสมัยและสร้างสรรค์ ซึ่งแผนในทุกด้านนำไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำในตลาดโลกในอนาคต

ที่มา : www.acc1976.com

ข้อมูลข่าว : กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์