มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศเป็นพื้นที่ "ปลอดภัยการใช้กัญชาหรือกัญชง"

27 Mar 2023

ประกาศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้พื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเขตปลอดการใช้กัญชาหรือกัญชง โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตราการป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อธิการบดี อาศํยอำนาจตามมาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จึงออกประกาศ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ดังนี้

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศเป็นพื้นที่ "ปลอดภัยการใช้กัญชาหรือกัญชง"

1. ให้พื้นที่ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งหมดเป็นพื้นที่ "ปลอดการใช้กัญชาหรือกัญชง" 2. ห้ามเสพ ห้ามบริโภค ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก อาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือ กัญชง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3.ห้ามเชิญชวนหรือโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง 4. ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา และกวดขันดูแลมิให้นักศึกษามีการบริโภคกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัย 5. มหาวิทยาลัยควรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชงรวมทั้งอันตรายที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการป้องกัน และเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศเป็นพื้นที่ "ปลอดภัยการใช้กัญชาหรือกัญชง"