ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น " องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปี 2565 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

27 Mar 2023

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2559 - 2565 ) โดยมีนางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ทั้งนี้ นางมุกดา คุปตอาภากุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เป็นผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น " องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปี 2565 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กร โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และคุณธรรมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อันได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความพอเพียง และความมีจิตอาสา พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ ด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างคนดีให้กับสังคม จึงมุ่งมั่นดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ อันส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการประเมินเป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบและคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น" ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีองค์กรและหน่วยงานในสังกัดนายกรัฐมนตรีได้รับเกียรติบัตรรวม 83 หน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ ระดับคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับคุณธรรมต้นแบบ และระดับคุณธรรม ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้คะแนนสูงสุดและได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลคุณธรรมต้นแบบและคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น" ในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นอย่างยิ่ง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น " องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปี 2565 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี