อีอีซี โรดโชว์ "EEC มีฝัน" รวมพลัง หน่วยงานการศึกษา ท้องถิ่น เอกชน ปันความสุข ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อีอีซี สำนึกรักบ้านเกิด พร้อมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

09 Mar 2023

นายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี เปิดเผยว่า ในปี 2566 นี้ อีอีซี พร้อมจะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ภารกิจสำคัญในหลายๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ อีอีซี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนระดับประถม ระดับมัธยม และ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เกิดการสำนึกรักบ้านเกิด และเพิ่มการมีส่วนร่วมเป็นกระบอกเสียงสำคัญ ที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มครอบครัว โรงเรียน และขยายผลไปยังชุมชนต่อไป โดย อีอีซี ได้จัดทำแคมเปญ "EEC มีฝัน" เป็นกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจภารกิจของอีอีซี เข้าไปในสถานศึกษาพื้นที่อีอีซี ให้ตรงเข้าถึงกลุ่มเยาวชน ในรูปแบบ การจัดนิทรรศการความรู้ การประกวดภาพวาด การเผยแพร่องค์ความรู้โครงการต่าง ๆ ที่อีอีซีได้ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออก

อีอีซี โรดโชว์ "EEC มีฝัน" รวมพลัง หน่วยงานการศึกษา ท้องถิ่น เอกชน ปันความสุข ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อีอีซี สำนึกรักบ้านเกิด พร้อมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

โดยในวันนี้ อีอีซี ได้จัดกิจกรรม "EEC มีฝัน" ขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองสะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานการศึกษา และภาคเอกชน ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองสะพาน โรงเรียนใกล้เคียงกว่า 14 แห่ง และชุมชนในพื้นที่กว่า 200 คน ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลความรู้การพัฒนาพื้นที่อีอีซี ผ่านการบรรยายจากผู้บริหารอีอีซี และในรูปแบบการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการเล่นเกมส์ที่สอดแทรกความเข้าใจโครงการต่างๆ ของอีอีซี ที่สำคัญ เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นการลงทุนหลักของประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาสู่การสร้างอาชีพในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ การจัดแคมเปญ EEC มีฝัน ดังกล่าว อีอีซี ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร และครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม จังหวัด โดยพบว่า มีจำนวนนักเรียน และครู ที่เข้าร่วมกว่า 11,191 คน และได้ขยายผลสร้างการรับรู้ไปยังผู้ปกครอง และคนในชุมชน รวมกว่า 16,982 คน โดยอีอีซี พร้อมจะขยายผลกิจกรรมแคมเปญ EEC มีฝัน ต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้เรื่องการพัฒนาของอีอีซี เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเด็กนักเรียนภายในพื้นที่อีอีซี โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์การสร้างงานให้ตรงความต้องการภาคอุตสาหรรม โดย อีอีซี ได้ตั้งเป้าหมายให้คนรุ่นใหม่ เรียนจบสามารถได้ทำงานภายในท้องถิ่นของตนเอง มีความสุขอยู่กับครอบครัว อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดภายใต้โครงการอีอีซี ต่อไป

อีอีซี โรดโชว์ "EEC มีฝัน" รวมพลัง หน่วยงานการศึกษา ท้องถิ่น เอกชน ปันความสุข ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อีอีซี สำนึกรักบ้านเกิด พร้อมสร้างชุมชนเข้มแข็ง