ตอกย้ำคุณภาพ! British College SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก Pearson ประเทศอังกฤษ

15 Mar 2023

อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Me. Jenny Wilkins คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (External Verifier) จาก Pearson สหราชอาณาจักร ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพหลักสูตร BTEC ณ วิทยาลัยบริทิช มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ตอกย้ำคุณภาพ! British College SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก Pearson ประเทศอังกฤษ

ซึ่งกิจกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัย ประกอบด้วย การสนทนากับผู้บริหารระดับสูง การตรวจยืนยันคุณภาพผลงานนักศึกษา การสนทนากับหัวหน้าภาควิชา การสนทนากับผู้แทนบุคลากรสายปฏิบัติงาน/สายสนับสนุน และการสนทนากับนักศึกษา รวมถึงการตรวจสอบเอกสารการรับประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล

สำหรับหลักสูตร BTEC ที่วิทยาลัยบริทิช เปิดสอน ณ ปัจจุบันคือหลักสูตรปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่พร้อมต่อการทำงานสำหรับตลาดแรงงานโลกในอนาคต โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 3 ปี

ตอกย้ำคุณภาพ! British College SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก Pearson ประเทศอังกฤษ