3 นศ. เก่ง สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรม ออนไลน์ ไทย-เวียดนาม

14 Mar 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 3 นักศึกษาเก่งจากรั้วสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ SPU ที่ประกอบด้วย นางสาววิลาสินี บุษบงษ์ ,นางสาวจิรภัทร จารัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนางสาวสุดารัตน์ พุ่มจำรัส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับโอกาสเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าร่วมกิจรรม (ออนไลน์) "10th Anniversary UEH & SPU: Cultural Tournament" การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ (ไทยและเวียดนาม) ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง SPU กับ University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) ประเทศเวียดนาม  

3 นศ. เก่ง สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรม ออนไลน์ ไทย-เวียดนาม

โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 ทีม (แต่ละทีมจะมีการรวมกันระหว่างนักศึกษา SPU และ นักศึกษา UEH) เพื่อเข้าตอบปัญหาในแต่ละห้องย่อย ซึ่งแบ่งตามหัวข้อของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (Food, Travel, Festivals, Business culture & work ethics)

เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน (เวียดนาม) ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และได้สร้างมิตรภาพระหว่างประเทศร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

3 นศ. เก่ง สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรม ออนไลน์ ไทย-เวียดนาม