กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และปัญหาตลิ่งพัง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

14 Mar 2023

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายมานะ วัฒนาการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามโครงการที่สำคัญของจังหวัด และบรรยายสรุปแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองบ้านโป่ง ระยะที่ 1 อำเภอบ้านโป่ง และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณสะพานค่ายหลวงถึง สะพานเขางู-เบิกไพร ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และปัญหาตลิ่งพัง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. แผนงานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างมาแล้วกว่า 30 ปี โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ในการซ่อมแซม ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าในเดือนเมษายน 2566 นี้จะสามารถลงนามในสัญญาจ้างและลงพื้นที่ซ่อมแซมได้ 2. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ประสิทธิภาพในการระบายน้ำเป็นไปได้ช้า ทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ไม่สามารถระบายลงแม่น้ำแม่กลองได้ ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต บ้านเรือนประชาชนบางจุดอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี กรมฯ มีแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระยะที่ 1 ซึ่งอยู่ในแผนเสนอของบประมาณ ในปี พ.ศ. 2567 และ 3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณสะพานค่ายหลวงถึงสะพานเขางู - เบิกไพร ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ กรมฯได้ทำการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านโป่ง มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระยะที่ 1 งานท่อระบายน้ำ 2.2 กม. และอาคารสูบน้ำ 2 แห่ง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1.46 ตร.กม. ประชากร 9,053 คน 3,012 ครัวเรือน และสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่บริเวณสะพานค่ายหลวง ถึงสะพานเขางู-เบิกไพร มีความยาวทั้งสิ้น 1.6 กม. ในอนาคตเมื่อโครงการแล้วเสร็จสามารถพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน และพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และปัญหาตลิ่งพัง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี