MSC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

17 Mar 2023

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย คุณวนารักษ์ เอกชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสำนักงานใหญ่

MSC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้ร่วมมือกับ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนงานด้านวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมใช้ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้านไอทีในปัจจุบัน ตลอดจนสนับสนุนการรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์ โทร.02-0894341, email: [email protected], Website: https://www.metrosystems.co.th/