มบส. ชวนอบรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วย WepMEt

16 Mar 2023
มบส. ชวนอบรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วย WepMEt

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลด้วยระบบสารสนเทศ WepMEt ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ อาคาร 6 ชั้น 15 มบส. โดยจะอบรมหัวข้อ1.หลักการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

โดยวิทยากร ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช จากมหาวิทยาลัยมหิดล 2. แนวทางการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์และการใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยบริหารศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดย อาจารย์รักศักดิ์ นิลฉาย จากกองวิศวกรรมการแพทย์ 3.การใช้งานระบบสารสนเทศ WepMEt สำหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล โดย รศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ และคณะ 4. ระบบ Central Logictics โดยคุณอาทร ประภาประไพ และ 5. กรณีศึกษา การนำระบบสารสนเทศ WepMEt ไปใช้งานจริง จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและ Download รายละเอียดโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็มได้ที่ http://wepmet.in.th/training หรือ https://link.bsru.ac.th/l67 , https://link.bsru.ac.th/l61 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่รศ.ดร.ณัฐดนัย โทร.08-1928-0529