วว./กรมประมงเตรียมลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงาน วทน.พัฒนาด้านการประมง

03 Mar 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว. ) และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาด้านการประมง ในวันพุธที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการประมง

วว./กรมประมงเตรียมลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงาน วทน.พัฒนาด้านการประมง