ทีซีซีเทค ผนึกทัพลูกค้า มอบโอกาสทางการศึกษา ร่วมขับเคลื่อนสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความสุขและความเท่าเทียม ภายใต้โครงการ "Turn GIFT To GIVE"

08 Mar 2023

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ และ คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ ได้จัดโครงการ Turn GIFT To GIVE ปีที่ 2 ภายใต้ธีม "Better Chance & Better Community" - สร้างโอกาส เพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมอบทุนสนับสนุนให้กับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) นำโดย คุณสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และมูลนิธิออทิสติกไทย นำโดยคุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลาย รวม 40 ทุน พร้อมทั้งร่วมมอบโอกาสทางสังคมแก่กลุ่มเด็กพิเศษในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ทีซีซีเทค ผนึกทัพลูกค้า มอบโอกาสทางการศึกษา ร่วมขับเคลื่อนสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความสุขและความเท่าเทียม ภายใต้โครงการ "Turn GIFT To GIVE"

คุณสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) กล่าวว่า ขอขอบคุณทีซีซีเทคที่ร่วมแบ่งปันและไว้วางใจผ่านการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆในมูลนิธิ EDF โดยทางมูลนิธิมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจต่อการศึกษาของเด็กๆทุกคน เพื่อที่จะต่อยอดและพัฒนาสู่การเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศในอนาคต

คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณทีซีซีเทคที่ได้มองเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับชีวิตและความเท่าเทียมของกลุ่มเด็กพิเศษ โดยทางมูลนิธิมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนาความสามารถกลุ่มเด็กพิเศษเหล่านี้ให้สามารถทำงานและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ผ่านการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กพิเศษในชุมชุน ขยายโอกาสผ่านการศึกษานอกระบบ การจ้างงาน และการส่งเสริมอาชีพ

คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีซีซีเทคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความสุขและความเสมอภาคตลอดมา ซึ่งสำหรับโอกาสพิเศษในครั้งนี้นั้น เกิดจากจุดเริ่มต้นจากบทบาทของการเป็น "ผู้รับ" สู่การเป็น "ผู้ให้" ด้วยความร่วมมือระหว่างลูกค้า พันธมิตร และสื่อมวลชน สู่ความสำเร็จของโครงการ Turn GIFT To GIVE พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการเป็นผู้ให้ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาและมูลนิธิออทิสติกไทยเป็นอย่างมาก ที่ท่านร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมตลอดมา และขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่เห็นประโยชน์และความสำคัญของโครงการนี้ ผมหวังว่าพวกเราทุกคน จะมุ่งมั่นร่วมใจกันสานต่อแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV: Creating Shared Value) เพื่อช่วยเหลือสังคมและต่อยอดพัฒนาไปด้วยกัน

คุณวลีพร สายะสิต General Manager - Corporate and Communications กล่าวว่า สำหรับปีนี้ โครงการ Turn GIFT To GIVE ได้ประสบความสำเร็จตามเป้า โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมระหว่างลูกค้าและทีซีซีเทคที่ร่วมกันขับเคลื่อนและส่งเสริมสังคมให้เกิดความเท่าเทียมในหลากหลายมิติ อาทิ ภาคการศึกษา และ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ซึ่งพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนในโครงการในการพัฒนาความสามารถและต่อยอดสู่สายงานอาชีพที่มุ่งหวัง

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ พร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าที่ครอบคลุมจากบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง (ได้แก่ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสูง คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางให้ความเท่าเทียมกัน) จนถึงบริการด้านดิจิทัลโซลูชั่น (ได้แก่ Security Solutions, ERP, Data Platform, Application Development and Smart Solutions) ซึ่งนับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญ ในการประสานพลังร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน  กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (LSA)  บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com