EXIM BANK ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก

27 Feb 2023

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมทำกิจกรรมและบริจาคเงิน โอกาสที่มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เปิดดำเนินงานครบรอบ 25 ปี และ EXIM BANK เป็นผู้สนับสนุนหลักของมูลนิธิ โดยผู้บริหารและพนักงานของ EXIM BANK บริจาคเงินโดยตัดบัญชีเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กด้อยโอกาส รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 8.3 ล้านบาท โดยมี ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ฟอร์เด็ก ให้การต้อนรับ ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

EXIM BANK ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก