พช.เชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

29 Aug 2023

นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 และความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0" แก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

พช.เชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 55 ราย/กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล

สำหรับเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย1. การเตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 และความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.02. การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์3. การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์และการจัดทำ Template/Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์4. การเป็นผู้ประกอบการที่ "ผลิตเก่ง ขายเก่งและมีธรรมาภิบาล"5. การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ออนไลน์6. เทคนิคการ Live สด จำหน่ายสินค้า ออนไลน์" และฝึกปฏิบัติ

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้จากโปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เครดิตภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

พช.เชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0