EXIM BANK ร่วมบรรยายส่งเสริมบทบาทภาครัฐ สนับสนุนเป้าหมายประเทศไทยสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน

29 Aug 2023

นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมบรรยายหัวข้อ "ความท้าทายของรัฐวิสาหกิจในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutral" จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (lRDP) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจกว่า 50 แห่ง โดยมีนางสาวคณิตา ชินะกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ IRDP ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ EXIM BANK ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และบทบาทด้านการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาองค์กรควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของธนาคาร สอดคล้องกับเป้าหมายของ EXIM BANK สู่การเป็น Green Development Bank และเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

EXIM BANK ร่วมบรรยายส่งเสริมบทบาทภาครัฐ  สนับสนุนเป้าหมายประเทศไทยสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน