งานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ

28 Aug 2023

กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชน มาร่วมกล่าวเปิดงานสมัชชาสิทธิมนุษชน ประจำปี 2566 75 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยมีการปาฐกถา หัวข้อ "ศักดิ์ศรี เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมสำหรับทุกคน" รวมทั้งการนำเสนอผลการหารือ และข้อเสนอจากเวทีสมัชชากลุ่มย่อยทั้ง 5 ห้อง อาทิ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล เป็นต้น

งานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ

ทั้งนี้ งานสมัชชาสิทธิมนุษยชน มีตั้งแต่วันพุธที่ 23 สิงหาคม 66 - วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 66 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 3 - 4 ชั้น 4

งานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ