นำร่องพื้นที่ สามดีอำเภอธาตุพนม ส่งเสริมบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมสร้างนิเวศ 3 ดี เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

28 Aug 2023

สสส.   กลุ่มwearehappy องค์กรสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับคณะทำงาน เครือข่ายพระกลางทุ่งสามดี ผลักดันให้เกิดการพัฒนากลไกการดูเด็กโดย สานพลังร่วมกันของกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำร่องพื้นที่ ต.พระกลางทุ่ง   

นำร่องพื้นที่ สามดีอำเภอธาตุพนม ส่งเสริมบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมสร้างนิเวศ 3 ดี เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

โครงการมหัศจรรย์นิเวศ 3 ดีเพื่อเด็กปฐมวัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) จัด เวทีเสวนา "บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการมีส่วนร่วมนิเวศ 3 ดี เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย"

ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม   ต.โนนกุง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ   ต.ตาเบา อ.ประสาท จ.สุรินทร์  ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง และเทศบาลตำบลทากาศ จ.ลำพูน 

นายจักรพงษ์  ปทุมโกย  นายอำเภอธาตุพนม  จ.นครพนม   กล่าวว่า "แนวทางการขับเคลื่อนให้เกิด สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี กับเด็ก และครอบครัว ในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน เป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดจอ  ตอบโจทย์ หมู่บ้านยั่งยืน โดยการพัฒนาเด็ก ให้ได้มีพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  โดยเห็นชอบ ให้ บ้านหนองกุดแคน บ้านโพนแพง ต.พระกลางทุ่ง เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงาน พัฒนาให้เกิดชุมชนสามดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) และจะร่วมส่งเสริมให้เกิดสามดีในหมู่บ้านทุกแห่งในตำบลธาตุพนม  

นอกจากนี้ยัง ส่งเสริมเป็นนโบายให้ พื้นที่ ของ 12 ตำบล ของอ.ธาตุพนม ได้มีพื้นที่ สามดี สำหรับการพัฒนาเด็ก ครอบครัว โดยพื้นที่ สื่อ และภูมิดี นั้น จะส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตเด็ก เกิดความเท่าทัน มีความฉลาดรู้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดสิ่งดีๆ เหล่านี้ในอำเภอของเรา"

นันท์นภัส เนตรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลทากาศ จ.ลำพูน กล่าวว่า "ข้อสรุปของ ทากาศ ฐานะผู้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนิเวศ 3 ดี สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเห็นว่า พื้นฐาน หรือต้นทุนด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นในแต่ท้องที่มีความแตกต่างกัน มีความเข้มแข็งหรือจุดเด่นในการพัฒนาที่แตกต่างกัน สามารถนำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ให้เด็กมีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ท้องถิ่น ต่างก็ต้องเข้ามาเป็นนิเวศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็ก การส่งเสริมให้เกิดกลไกการดูแลเด็กโดยชุมชนมีส่วนร่วมนั้น เป็นทิศทางที่ทำให้กระบวนการของการพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างยั่งยืนในชมุชน"

สมบัติ ทองไมล์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านหนองกุดแคน กล่าวว่า "การได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ สามดีให้กับเด็กๆ เริ่มจากตัวเองมีลูกเล็ก แต่เมื่อร่วมกันทำงานพัฒนาก็เห็นว่าไม่เพียงแต่ลูกของเราที่มีความสุข เด็กๆคนอื่นๆที่เข้ามาใช้พื้นที่ มาทำกิจกรรมร่วมกับลูกก็เกิดความสุขด้วยเช่นกัน"

หงส์สา มะนาตย์ ผู้ใหญ่บ้านม.7 บ้านโพนแพง กล่าวว่า "แนวคิด 3 ดี นิเวศ 3 ดี ของเรา หมายถึงการรักษาวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนให้ยั่งยืน ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้แสดงออกในทางที่ดี ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัย โดยคนในชุมชนช่วยกันขับเคลื่อน เป็นหูเป็น คอยสอดส่องดูและไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้น"

ปิ่นแก้ว จิตโคตร  ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน ผู้เป็นคนริเริมจุดประกาย ส่งต่อความมหัศจรรย์ ของสื่อสร้างสรรค์ ที่ขยายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปสู่ครอบครัว และชุมชนในที่สุด กล่าวว่า  "นิเวศ 3 ดี ของพระกลางทุ่ง มีถึง 20 ฐานกิจกรรมสร้างสรรค์ ทุกพื้นที่ล้วนเป็นความต้องการของชุมชน เราเปรียบเด็กคือต้นไม้ ต้นไม้มหัศจรรย์ต้นนี้ ผลิดอก ออกใบ ออกผล ที่สมบูรณ์ได้ ต้องมาจากรากฐานที่มั่นคง ให้ความแข็งแรง ลำต้นที่แข็งแรง มาจากครูผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ซึ่งพระกลางทุ่งเด่นเรื่องพื้นที่และความต้องการชุมชน  ต่อยอดเตรียมขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งตำบล"

ทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การทำสื่อ การทำพื้นที่สร้างสรรค์ หรือการดึงเอาปราช์ญชาวบ้าน ที่อยู่ในชุมชน มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน นั้น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน มี ส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะทุกมิติ อันได้แก่ กาย จิต สังคม ปัญญา สร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน รู้เท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคม  มีความฉลาดรู้ทางด้านสุขภาพ และมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยสามารถลดการเล่นโทรศัพท์มือถือได้

นำร่องพื้นที่ สามดีอำเภอธาตุพนม ส่งเสริมบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมสร้างนิเวศ 3 ดี เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย